-->

Labels: College BU

Khalisani College Admission & Meriit List 2021 www.khalisaniadmission.org

Khalisani College Admission & Meriit List 2021 www.khalisaniadmission.org

BBKM Jirat College 2nd Phase Admission & Final Merit List 2020 www.bbkmadmission.in

BBKM Jirat College 2nd Phase Admission & Final Merit List 2020 www.bbkmadmission.in

Jirat College Admission & Merit List 2020 - www.bbkmadmission.in

Jirat College Admission & Merit List 2020 - www.bbkmadmission.in

Chandernagore Govt College Admission &  Merit List 2020 Deplex College www.chandernagorecollegeadmission.org

Chandernagore Govt College Admission & Merit List 2020 Deplex College www.chandernagorecollegeadmission.org

Kabi Joydeb Mahavidyalaya (KJ College) Admission & Merit List 2020  www.kjmahavidyalaya.in

Kabi Joydeb Mahavidyalaya (KJ College) Admission & Merit List 2020 www.kjmahavidyalaya.in

Ramananda College Admission & Merit List 2020 - www.ramanandacollege.org

Ramananda College Admission & Merit List 2020 - www.ramanandacollege.org

Pandit Raghunath Murmu Smriti (PRMS) Mahavidyalaya Admission &  Merit List 2020

Pandit Raghunath Murmu Smriti (PRMS) Mahavidyalaya Admission & Merit List 2020

Patrasayer Mahavidyalaya Admission & Merit List 2020 - www.patrasayermahavidyalaya.net

Patrasayer Mahavidyalaya Admission & Merit List 2020 - www.patrasayermahavidyalaya.net

Burdwan Raj College Admission 2020 with Merit List www.burdwanrajcollege.ac.in

Burdwan Raj College Admission 2020 with Merit List www.burdwanrajcollege.ac.in

Galsi Mahavidyalaya Admission 2020 with Merit List www.galsimahavidyalaya.com

Galsi Mahavidyalaya Admission 2020 with Merit List www.galsimahavidyalaya.com

Rajnagar Mahavidyalaya B.A Admission / Merit List 2020 - www.rajnagarmahavidyalaya.org

Rajnagar Mahavidyalaya B.A Admission / Merit List 2020 - www.rajnagarmahavidyalaya.org

Purni Devi Chowdhury Girls College (Bolpur) Admission / Merit List 2020 - www.pdcgc.co.in

Purni Devi Chowdhury Girls College (Bolpur) Admission / Merit List 2020 - www.pdcgc.co.in

Dr. Gourmohan Roy College (Manteswar) Admission / Merit List 2020 - www.drgmrcollege.in

Dr. Gourmohan Roy College (Manteswar) Admission / Merit List 2020 - www.drgmrcollege.in

Sailajananda Falguni Smriti Mahavidyalaya (Khayrasole) Admission / Merit List 2020 - www.sfsmahavidyalaya.org

Sailajananda Falguni Smriti Mahavidyalaya (Khayrasole) Admission / Merit List 2020 - www.sfsmahavidyalaya.org

Kabikankan Mukundaram Mahavidyalaya (Keshabpur) Admission / Merit List 2020 - www.kkmmahavidyalaya.com

Kabikankan Mukundaram Mahavidyalaya (Keshabpur) Admission / Merit List 2020 - www.kkmmahavidyalaya.com

Turku Hansda Lapsa Hemram Mahavidyalay (THLH) Admission / Merit List 2020- www.thlhmahavidyalaya.com

Turku Hansda Lapsa Hemram Mahavidyalay (THLH) Admission / Merit List 2020- www.thlhmahavidyalaya.com

Gushkara Mahavidyalaya Admission 2020 with Merit List www.guskaramahavidyalaya.org

Gushkara Mahavidyalaya Admission 2020 with Merit List www.guskaramahavidyalaya.org

Jamalpur Mahavidyalaya  BA Admission 2020 with Merit List www.jamalpurmahavidyalaya.net

Jamalpur Mahavidyalaya BA Admission 2020 with Merit List www.jamalpurmahavidyalaya.net

Sarat Centenary College (Dhaniakhali) Admission 2020 with Merit List www.sccollegednk.org.in

Sarat Centenary College (Dhaniakhali) Admission 2020 with Merit List www.sccollegednk.org.in

Sri Ramkrishna Sarada Vidya Mahapitha (Kamarpukur) Admission 2020 with Merit List www.srsvidyamahapitha.org

Sri Ramkrishna Sarada Vidya Mahapitha (Kamarpukur) Admission 2020 with Merit List www.srsvidyamahapitha.org